Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Digitalizacja – nowe miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych

Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 30.11.2017

 

 • Digitalizacja – nowe miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych – okres realizacji projektu 1.10.2017 – 31.03.2018

Czym jest Digitalizacja?

Jest to skanowanie papierowych dokumentów, książek, czasopism etc. i przekazywanie ich w formie elektronicznej uczestnikowi projektu.  W digitalizacji wykorzystujemy oprogramowanie OCR (z ang. Optical Character Recognition) polegające na rozpoznawaniu tekstu w zeskanowanym dokumencie, które często wykorzystywane jest w procesie digitalizacji m.in. zasobów bibliotecznych.

Cel projektu:

Zastosowanie innowacyjnego produktu, przebiega w 3 ścieżkach:

 1. Zastosowanie przez przedsiębiorców świadczących usługi digitalizacji w postaci włączenia do zespołu osób z niepełnosprawnością
 2. Zastosowanie przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne jako modelu biznesowego, pozwalającego na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Użytkownik stworzy miejsce pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami na własne potrzeby.

Działania:

 1. Spotkania (prezentacja produktu) dla w/w podmiotów (pokazanie na materiale żywym procesu skanowania i obróbki dokumentu)
 • 8 godzinowy warsztat ( 2 dni po 4 godziny) dla 10 Podmiotów; 20 osób reprezentujących w/w podmioty,
 • przeprowadzenie ankiety na temat potrzeb w zakresie zapisywania dokumentacji i przenoszenia jej na nośniki elektroniczne,
 • wybór 3 podmiotów zainteresowanych procesem digitalizacji (1 podmiot – jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna, 1 podmiot reprezentujący instytucję kultury lub NGO, 1 przedstawiciel biznesu)
 1. Stworzenie dla 3 podmiotów procesu digitalizacji,
 2. Kryteria wyboru 3 podmiotów:

Kryterium 1 – posiadanie materiałów do digitalizacji
Kryterium 2 – posiadanie posegregowanych (uporządkowanych)  materiałów do digitalizacji
Kryterium 3 – gotowość do wdrożenia procesu digitalizacji w podmiocie

 1. Udział w konsultacjach doradczych z specjalistą ds. sprzedaży ( 10 godzin konsultacji/podmiot)

Koordynator projektuMarcin Dąbrowski tel. 536-804-785 , adres mailowy: m.dabrowski@zazvictoria.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin Digitalizacja – nowe miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy Digitalizacja – nowe miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Back to Top

Facebook