Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Projekt ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”

Zakład Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu, ul. 1-go Maja 112
jest realizatorem  projektu :
,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”
 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020
 Działanie:  9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW,

Okres realizacji projektu : 01.10.2017 r. -31.09.2019 r.
 Całkowita wartość Projektu: 743 451,35 zł
 Wkład Funduszy Europejskich: 631 933,64 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest nabycie przez 64 niepełnosprawnych pracowników ZAZ ,,Victoria” w Wałbrzychu i 20 osób z ich rodzin, podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społeczny, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w okresie do 30.09.2019 r.

Kto może być uczestnikiem projektu?

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1.1  Os niepełnosprawne
a) być zatrudnionym w Zakładzie Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu
b) mieć aktualne zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

1.2 Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ
Priorytetowo kwalifikowane będą osoby:
a) Które korzystają ze świadczeń z MOPS- 1 pkt.
b) Os. zajmujące się dziećmi/os. zależnymi – 1 pkt.

Przewidziane wsparcie:

1.Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego) w ramach których Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in  z:
a) porad prawnika w zakresie pomocy w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, karnego oraz porad w zakresie egzekucji komorniczej, spraw związanych z odwołanymi od decyzji ZUS;
b) grup wsparcia ,,Otwarte drzwi”;
c) indywidualnych konsultacji z psychologiem;

2. Animacja lokalna środowiska osób niepełnosprawnych w ramach, której Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in  z:
a) zajęć rekreacyjno – sportowych;
b) udziału w festynie ,,Festyn Rodzinny i Integracyjny TACY SAMI”

3.Uruchomienie Centrum Kariery Osób Niepełnosprawnych w ramach, którego Uczestnicy/Uczestniczki projektu skorzystają m.in z:
a) doradztwa zawodowego indywidualnego;
b) doradztwa zawodowego grupowego: warsztaty m.in. z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja bez przemocy, sztuka zadawania pytań tak by nas słuchano;
c) warsztatów z przedsiębiorczości ;
d) organizowanych targów pracy;
e) organizowanego ,,Rajdu” po otwartych zakładach pracy’
f) organizowanych ,,Drzwi otwartych” ZAZ Victoria w Wałbrzychu dla pracodawców;

4.Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.

5.Usługi asystenckie.

Przewidziane efekty:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy – 64
3. Liczba osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym – 18 osób
4. Liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym – 2 osoby
5. Liczba osób z rodzin osób niepełnosprawnych, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – 20 osób
6. Liczba osób, które zdobyły umiejętności posługiwania się komputerem i przystąpiły do egzaminu ECDL – 40 osób
7. Liczba osób dzięki, którym wdrożono model asystentury wyspecjalizowanej w ZAZ ,,Victoria” w Wałbrzychu – 1

Biuro Projektu:

Zakład Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu

1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

kom.: 504 092 381

E-mail: a.grzaba(at)zazvictoria.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie !


Projekt TERAZ MY ! Czas na zmiany
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Back to Top

Facebook