Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Niszczenie dokumentów

Jak wiadomo w dzisiejszych czasach z poufnymi danymi można zetknąć się praktycznie codziennie. W każdym biurze można znaleźć poufne informacje na nośnikach papierowych (np.: wydruki komputerowe, faktury, listy mailingowe, odręczne notatki oraz przetrzymywane na nośnikach optycznych lub magnetycznych, tj. dyski twarde, dyski flash, USB, taśmy magnetyczne, dyskietki lub CD/DVD). W związku z tym niezwykle ważnym wyzwaniem każdego przedsiębiorstwa powinno być skuteczne i zgodne z prawem działania polegające chociażby na ochronie wszelkiej dokumentacji zawierającej wrażliwe informacje przedsiębiorstwa oraz jego klientów. Dlatego niezwykle istotne jest  to w jaki sposób są niszczone firmowe poufne dokumenty oraz czy są one przechowywane bezpiecznie.

Sposób niszczenia dokumentacji

Norma DIN 66399Pojemniki/kosze lub worki będą otwierane oraz opróżniane bezpośrednio nad taśmociągiem, a materiał bez segregacji skierowany jest do instalacji niszczącej. Materiał poddany jest mechanicznemu zniszczeniu poprzez pocięcie 3 KLASY TAJNOŚCI – dane z najwyższą potrzebą ochrony tajności dla materiałów poufnych według normy DIN 66399, a następnie jest mieszany i poddawany sprasowaniu. Nie uzależniamy naszych cen za usługę niszczenia dokumentów od klasy ich tajności, a dzięki zastosowanej technologii 100% nośników informacji odebranych zostanie zniszczona w czwartym stopniu utajnienia (P4), zgodnie z normą DIN 66399.

Kontrola:

Proces jest nadzorowany przynajmniej przez dwóch zaufanych pracowników, poinstruowanych pisemnie o obowiązkach zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich czynności podczas procesu niszczenia i zobowiązanych pisemnie do zachowania tajemnicy służbowej. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ VICTORIA poddaje się w miejscu niszczenia nośników danych wyrywkowej i stałej kontroli Klienta.

Certyfikat zniszczenia

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ VICTORIA wystawi i prześle certyfikaty zniszczenia, dokumentując w ten sposób zgodne z umową, kompletne zniszczenie.

 W certyfikatach wyszczególnione są:     

  • numery zerwanych plomb worków lub pojemników
  • ilości lub waga akt przeznaczonych do zniszczenia
  • rodzaj niszczonych nośników danych
  • lokalizacje, z której pochodzą zniszczone materiały

EKOLOGIA

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ VICTORIA jest prekursorem w rozwijaniu nowych procesów technologicznych dotyczących przetwarzania odpadów i odzyskiwania surowców. Zbiórka i transport są ważne – lecz jeszcze ważniejszy jest ich recykling.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ VICTORIA ma na celu udoskonalanie metody recyklingu, a co za tym idzie poszukuje nowych rozwiązań, aby przywrócić do obiegu każdy surowiec nadający się do ponownego wykorzystania. Efektem tych starań jest stale rosnąca ilość wysokiej jakości materiałów otrzymanych drogą recyklingu. Wszelkie materiały papierowe odebrane od Klienta po zakończeniu procesu niszczenia zostaną poddane recyklingowi.

REASUMUJĄC

Kompletna cena usługi niszczenia dokumentacji obejmuje:

  • transport do instalacji niszczącej
  • zniszczenie dokumentów
  • wystawienie CERTYFIKATU zniszczenia oraz faktury VAT

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 74 633 67 58 , mail: d.dudziak(at)zazvictoria.pl

Back to Top

Facebook