Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

SPRAWDŹ NASZE MOŻLIWOŚCI – POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” powstał na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Działamy jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Wałbrzych.

Naszym celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez rehabilitację zawodową oraz społeczną. Obecnie ZAZ „Victoria” zatrudnia 64 osób z niepełnosprawnością, w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Od 1 lipca 2016 roku, w Zakładzie Aktywności Zawodowej uruchomione zostały 4 działy:

  • Call Center
  • Poligrafia
  • Archiwizacja, niszczenie i digitalizacja dokumentów

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, swoim działaniem jest ukierunkowany na sprzedaż usług własnych z szeroko płynącymi korzyściami dla przedsiębiorców.

Masz pytania? Zadzwoń po informacje:

Projekty

http://zazvictoria.pl/teraz-my-czas-na-zmiany/

Zakład Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu, ul. 1-go Maja 112
jest realizatorem  projektu :
,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”
 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020
 Działanie:  9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie: 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT AW,

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce PROJEKTY

Korzyści dla firm

Dzięki współpracy z ZAZ „Victoria”, klienci (kontrahenci) współpracujący z Nami, mają możliwość skorzystania z obniżenia obowiązkowej wpłaty na PFRON,  zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ZAŁĄCZNIK NR 1).

Zwolnienie usług od podatku VAT, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1722 z póź. zm.) zwalnia się od podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi.

Korzyści Jednostek Gminy Wałbrzych

Zlecanie usług dla Jednostek Gminy Wałbrzych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednostki Gminy Wałbrzych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oraz pozostałe jednostki Gminy Wałbrzych) działające w tej samej strukturze co ZAZ mogą zlecać zadania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie posiadają one osobnej podmiotowości prawnej.

Back to Top

Facebook