Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA
(zakład budżetowy Gminy Wałbrzych)
ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

Kontakt

  Klauzula informacyjna dla klientów Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA” w Wałbrzychu
  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA” w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych,
  adres e-mail: biuro(at)zazvictoria.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@zazvictoria.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
  na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu, zażądania zaprzestania
  i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania zapytania/złożenia oferty /nawiązania współpracy.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu .
  9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, licząc
  od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda
  na przetwarzanie danych osobowych.
  *Prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa

  Back to Top

  Facebook